Styret i Brøttet barnehage SA

Eierstyret er et kontrollorgan for Samvirkelaget/medlemmer og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger.

Styret i barnehagen består av representanter fra eierne som er foresatte i barnehagen. Daglig leder har forslag- og møterett.

STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER

  • Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
  • Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og med selskapets virksomhet
  • Styret skal sørge for at bedriften har forsvarlig organisering, tilstrekkelig kvalifisert personell og klare retningslinjer.
  • Styret skal påse at bedriften har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer, revisjon, og kontrollere at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner.
  • Styret skal fastsette budsjetter, strategier, handlingsplaner, og kontrollere at dette gjennomføres
  • Styrets medlemmer kan bli erstatningspliktige for tap hvis de forsettlig eller uaktsomt har voldt dette gjennom utførelse av sin oppgave.
  • Styret har ansvar for å planlegge og gjennomføre årsmøte i mars/april.

 

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 5 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer.
Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
Styret skal velges av årsmøtet. Styret velger leder blant sine medlemmer.

 

I barnehageåret 2021 - 2022; 

Styreleder:
Tarjei Thorrud Larsen – Barn på Nøtteliten og Harestua
E-post: tarjei.larsen@gmail.com

Styremedlem - økonomi:

Jørgen Sørlie – Barn på Bamsebo og Skogmus
Mail; jorgen@exacta.no

Styremedlem:

Line Løken – Barn på Bamsebo
Mail; lineloken@gmail.com

Styremedlem:

Anders Bårtveit – barn på Nøtteliten og Harestua
Mail; ab@usbl.no

Styremedlem:

Oda Myhrvold – Barn på Bamsebo
Mail; odamyhrvold@gmail.com

Styremedlem:

Merethe Dokken – Barn på Harestua
Mail; dokkenmerethe@gmail.com

Varamedlem:

Ida Knai - barn på Skogmus og Bamsebo
Mail; knai_ida@hotmail.com