Planleggingsdager 2021-2022

Kort orientering om planleggingsdager:

For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og jobbe i tråd med rammeplanen er planleggingsdagene viktige. Rammeplanen sier blant annet at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Dette krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. For å kunne oppfylle dette, kreves det dermed tid til samarbeid for personalet, i tillegg til at faglig påfyll er viktig for å gjøre barnehagehverdagen best mulig for alle barna.

Planleggingsdager legges som regel i starten, midten og i slutten av barnehageåret. I august blir det lagt planer for inneværende år. I januar evalueres året så langt, og planer justeres og tilpasses til det beste for barna. På slutten av året evalueres året som er gått, samt at prosessen for neste barnehageår er i gang. Her er dagene for kommende barnehageår: 

1. Torsdag 12 august 2021
2. Fredag 13 august 2021
3. Mandag 3 januar 2022
4. Fredag 29 april 2022
5. Fredag 27 mai 2022