Samarbeidsutvalget - SU

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representasjon av foreldre og personale. SU-representanter velges på foreldremøte i september for kommende barnehageår.

Foreldreråd 

Rådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU-leder er også foreldrerådets leder. Det er opp til SU-leder/foreldrene/DL om det blir innkalt til flere møter enn foreldremøtene. Forruten møtene har barnehagen to dugnader i året.

Hos oss har det følgende medlemmer SU:                                                 

4 representanter fra personalet
4 representanter fra foreldrene
Daglig leder deltar som saksfremlegger, men har ikke stemmerett. 

SU - oppgaver
* Konstituere seg selv
* Synliggjøre seg overfor personalet og foreldrene
* Fastsette årsplan
* Informasjon om daglig drift
* Evaluere aktiviteter og barnehageåret
* Uttale seg om søknad midlertidig og varig dispensasjon 

Dersom noen ønsker å ta opp saker som er relevante for SU, kan de sendes på mail til meg: 

su@brottetbhg.no    

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg består av de tre foreldre fra SU. FAU sin største oppgave er
sommerfesten for barn og foreldre.